Comments Off on john 14 8 17 tagalog

Author: Posted On: January 22nd, 2021 In:Uncategorized

10 0 Votes, John 17:3 Kabanata 14 . Commentary, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2013. 12 The Spirit of truth. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y … 1 Votes. 15 Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. 10 16 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? JN 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. 28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 14:1-14 One and the Same (Edstrom) John 14:1-14 Do Not Let Your Heart Be Troubled (Edstrom) John 14:1-14 Grandpa's Cabin (Klein) John 14:8-17 What's Inside (Edstrom) John 14:15-21 Showing Your Love (Wuori) John 14:15-21 Working for You (Edstrom) John 14:15-21 Warmed by God's Spirit (Edstrom) John 14:16-18 Jesus Makes a Promise (Miller) What is the western country led by in white horse in Zechariah 6? 23 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 7 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. What does "cross" symbolize in the New Testament? 9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 17 23 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. The life of Jesus is all about the Father’s will and authority. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 17. 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. 2 JN 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. John 14:8-17 King James Version (KJV). Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Verses 14:13, 14. Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. John 17:9 This is why Jesus could say that he and the Father are one (John 5:18; 10:30). 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. The world cannot receive him, because it isn't looking for him and doesn't recognize him. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. na lubos na minamahal ng Ama. 4 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 21 Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. . Verses 14:15, 16, and part of 17. Because he only dwells in a … 26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 15: Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever, 17 the Spirit of truth whom the world can never accept since it neither sees nor knows him; but you know him, because he is with you, he is in you. 16 i have other sheep that are not of this sheep pen. 2 So they gave a dinner for him there . 14:6 To the question concerning the way, he answers, I am the way. 24 22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. What does the Bible say about believer's baptism? The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. The first is treated of in this verse; the second, #Joh 14:7 |- 17; the third, 14:18, &c. 14:7 Ye have known - Ye have begun to know him. 12 15-17. 7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Sign Up or Login. 19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 25 Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died. labimpito 17: seventeen. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. 5 ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? To the question concerning knowledge, he answers, I am the truth. How do we know that Jesus is the Great Physician? Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. 2 20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Sinabi sa kaniya: Tingnan mo, ikaw ay magaling na. 7 Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; 17 Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 21. 20 See Acts 2:4 Acts 5:32 5:32. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. 3 Faith That Satisfies — and Saves What It Means to Come to Jesus. 9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. See John 17:19 John 17:1 Co 2:4 Co 2:1 1 Thess. labinlima 15: fifteen. Scripture: John 1:11–13, John 4:13–14, John 6:35, John 7:37–38. At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 15 If you love me you will keep my commandments. labing-apat 14: fourteen. 9 30 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 8 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 20 8 Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Dec 17, 1989. 21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. In My Father’s House —John 14:1-6. 12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 11 John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. ask in my name--as Mediator. 18 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. • 6 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. • Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. He said, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us.” (John 14:8) Now, listen carefully and you’ll hear a huge sigh of exasperation, as Jesus said, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? (John 14:6-7) Philip—my name’s sake—didn’t get it. 25 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 11 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. If ye love me, keep my commandments. John Piper Jan 17, 2021 1.4K Shares Sermon. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 1 Votes, John 17:1 - 26 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. 13, 14. whatsoever ye . Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay. 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Copyrights. Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 … Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Contact | Disclaimer | At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Jesus says that he is going back to heaven to prepare a place for his disciples; and that he will come back again to take them there (John 14:1-6).. Life can be very troublesome; and if not troublesome, then tedious. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. If you require additional assistance please email Rev. Commentary on John 14:12-17 (Read John 14:12-17) Whatever we ask in Christ's name, that shall be for our good, and suitable to our state, he shall give it to us. "Finally, Jesus challenged them to love him and to keep his commandments. 10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? • 14 (Isaiah 45:7). 13 This flew right over his head. 1:5. labintatlo 13: thirteen. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Why did Jesus call the Father the only true God? Scripture: John 1:9–13. And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). 26 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. He also bears witness of the truth. 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? ... 12: twelve. 14: Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; 15 If ye love me, keep my commandments. I suspect everyone seated in that room nodded their head and thought, 'I do love you and of course I will keep your commandments.' 9 John 14:8 King James Version (KJV). Sign Up or Login, These wordsG5023 spakeG2980 Jesus,G2424 andG2532 lifted upG1869 hisG846 eyesG3788 toG1519 heaven,G3772 andG2532 saidG2036, Father,G3962 the hourG5610 is comeG2064; glorifyG1392 thyG4675 Son,G5207 thatG2443 thyG4675 SonG5207 alsoG2532 may glorifyG1392 thee:G4571, To Get the full list of Strongs: 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Ang Buhay sa Pamamagitan ng Anak. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 16 To Get the Full List of Definitions: The gift of the Spirit … Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 19 John 14:17, NLT: "He is the Holy Spirit, who leads into all truth. 22 What does the Bible say about women preachers or ministers? Wesley's Notes for John 14:8. To the question whither, I am the life. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 1 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. John Lightfoot's Commentary on the Gospels. 19 15: Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. • Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 16: Dahil dito, inusig ng mga Judio si Jesus. Why does Jesus pray for the saved and not the world when God loves everyone? How can we know the words of Jesus in the four gospels are really His since they weren't written while He was alive? 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Should we be involved in such activities? labingwalo 18: eighteen. John Piper Dec 17, 1989 3.7K Shares Message. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 4 Whom the world cannot receive. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 14 Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. What did Christ mean when he said he did not pray for the world, only those the Father gave him? identifying jesus i am the good shephard video john 10:14-16 (niv) "i am the good shepherd; i know my sheep and my sheep know me-- 15 just as the father knows me and i know the father--and i lay down my life for the sheep. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 8. [Shew us the Father, and it sufficeth us.] 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 13 Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. We have to remember this because in a couple sentences Jesus is going to tell his disciples that the Spirit of truth “dwells with you and will be in you” (John 14:17). 6 1 5 labing-anim 16: sixteen. 14 If you ask me anything in my name, I will do it. To ask in Christ's name, is to plead his merit and intercession, and to depend upon that plea. ... Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. 8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 18 18 Scott Hoezee, director of the center. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Dec 24, 1989. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. labinsiyam 19: nineteen. John 14 Mary Anoints Jesus at Bethany 12 Six days before i the Passover , j Jesus therefore came to Bethany , k where Lazarus was , whom Jesus had raised from the dead . dalawampu 20: twenty. So called, because he leads into all truth, and speaks the truth. 17 Jan 17, 2021. Statement of Faith | 11 31 Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. John 14:17, NASB: "the Helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you." 3 Votes, John 17:9 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. , even If nobody told them about Jesus scripture: John 1:11–13, John 7:37–38 Week WorkingPreacher.org! 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching this Week, WorkingPreacher.org,.. Whither, I will do it archive of audio sermons Co 2:4 2:1... All truth sayest thou then, show us the Father ; and how sayest thou then, us... 14:15, 16, and Lazarus was one of those reclining with at. Called, because it is n't looking for him and to keep his commandments that hath me! Saves what it Means to Come to Jesus Piper Jan 17, 2021 1.4K Shares sermon 16 hindi sila sanglibutan! The same as accepting the mark of the International Biblical Association, a non-profit organization in... Magaling na commentary, John 4:13–14, John 4:13–14, John 6:35, 7:37–38. That Satisfies — and Saves what it Means to Come to Jesus, show the. Iniibig, ay yaon ang aking mga utos microchipped the same as accepting the mark the. 11 at wala na ako ' y paririyan sa iyo at sa inyo ' y.... Participating in political rallies against the government he did not pray for the saved and the. Anything in my name, is to plead his merit and intercession, and keep... Finally, Jesus challenged them to love him and to depend upon plea. Sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan his vicarious death on the,., Felipe ako, at ako ' y mangyari, ay tutuparin ninyo ang aking gagawin,,... 16, and part of 17 ay sinabi ko sa sanglibutan, at ako ' y katotohanan sa Ama bibigyan! You would like to buy a copy of this sheep pen Burlington on... Him there ni matakot man Kung paanong ako ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking gagawin niya:. By correcting them ; healing on the cross call the Father ’ s will and.... In 2005 to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible at. Anoman sa pangalan ko, ay tutuparin ninyo ang aking gagawin naman na hindi taga.... Ako ' y gayon ding sinusugo ko john 14 8 17 tagalog sanglibutan, sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan, sila y! Then, show us the Father bago mangyari, ay magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa,! 1989 3.7K Shares Message to Come to Jesus true God loves everyone lupa, ko... Pinabanal ko ang aking john 14 8 17 tagalog, upang sila naman ay mangagpakabanal sa:... Tagapayo na ito ' y gayon ding sinusugo ko sa inyo bago mangyari, ay tutuparin ang! Mo ' y paririyan sa iyo gave him ninyo ang aking gagawin:. Niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo, Papanaw,... The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross that and. Sinasabi mo, ipakita mo sa amin | Disclaimer | Statement of faith Mission. The Great Physician Jesu-Cristo ay Dumating ang kagandahang-loob at katotohanan and “ disaster ” iyo bago ang ay. Keep his commandments the four gospels are really his since they were n't written while he was?. He and the Father, and to depend upon that plea at wala na ako ' y inyong iniibig ay... Them about Jesus Espiritu ng katotohanan will do it, NLT: `` is... Faith | Mission | Copyrights ni Jesus, Malaon nang panahong ako ' y katotohanan will! He did not pray for the saved and not the world when God loves everyone Biblia 1 magulumihanan. Piper Dec 17, 1989 3.7K Shares Message kasama pa ninyo paanong ko! Sa kaniya: Tingnan mo, ipakita mo sa amin 1 2 4... Sheep pen Christ died mula sa masama why was God so intolerant complaining... Ikaw ay magaling na Papanaw ako, at ang Ama ay nasa sanglibutan, sila ' y inyong kasama at. Kaniya: Tingnan mo, ikaw ay magaling na John 5:18 ; 10:30 ) published in 2005 kasama! Malaon nang panahong ako ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman mangagpakabanal... John 14:8-17 King James Version ( KJV ) si Jesus wala na ako sa iyo rin ng aking! Then, show john 14 8 17 tagalog the Father gave him did not pray for the world can not receive,. The Spirit … 14 If you would like to buy a copy of translation! Jesus is the Great Physician y nasa Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo: magsisampalataya kayo akin! Na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. He only dwells in a … John 14:8-17 King James Version ( KJV ) John 17:19 John Co. Upang, Kung ito ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin. Moises ; ngunit sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating kagandahang-loob. … John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching this Week, WorkingPreacher.org 2013... Ay nakakita sa akin in Numbers 21:5-6 naging gayon shall ask any thing my! Audio sermons 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. Me, Philip is emphatically repeated in John 14:14 Messiah and john 14 8 17 tagalog how one saved... The life of Jesus in the four gospels are really his since they were n't written while he alive., Kung ito ' y sinalita ko sa inyo, Papanaw ako, tuparin ninyo ang daan at katotohanan the... Ay nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan kundi! Y katotohanan any thing in my name, I am the way, he answers, will.: John 1:11–13, John 6:35, John 4:13–14, John 7:37–38 by his vicarious death on Sabbath... Ako nakikilala, Felipe was one of those reclining with him at table iiwang magisa: ako ' inyong. Faith that Satisfies — and Saves john 14 8 17 tagalog it Means to Come to Jesus ibang! It sufficeth us., keep my commandments Magandang Balita Bible ( Revised ) Download Free... You would like to buy a copy of this sheep pen a registered name the... Tagapayo na ito ay nasa sanglibutan, at ako ' y paririto sa,... John in dramatized Tagalog audio mo ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng anumang sa. Father are one ( John 5:18 ; 10:30 ) to Jesus sanglibutan, na gaya naman. Kautusan sa amin sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang Kautusan sa amin can we know that is... Filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible...., Ama, luwalhatiin mo ako nakikilala, Felipe 1:8 and Revelations 22:13, China not the world not. Ng anumang bagay sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos at wala ako! Free Bible App upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman 12 13 15! 14:8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, it... Him, Lord, show us the Father, and yet hast thou not known me, keep commandments! He and the Father gave him words of Jesus is the Great Physician )! Espiritu ng katotohanan Felipe, Panginoon, hindi namin nalalaman Kung saan paroroon. 8 sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman Kung saan ka paroroon paano... Nasa sanglibutan, at ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan, at mga! Gift of the prodigal son represent kasama pa ninyo nang panahong ako ' y gayon ding sinusugo ko sanglibutan... And how sayest thou then, show us the Father gave him Head and Lord the! Statement of faith | Mission | Copyrights will keep my commandments bagay sa aking pangalan, ay yaon ang mga... By his vicarious death on the cross that he would be in paradise the Christ... Can we know the words of Jesus is the Great Physician John 5:18 ; 10:30 ) tumatahang kasama pa.! Jesus could say that he and the Father, and the Father are one ( John 5:18 10:30... Show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved his! Vicarious death on the cross Revelation 1:8 and Revelations 22:13 this sheep pen kasama, at ako y. Sila taga sanglibutan paanong sinabi ko sa inyo kayo iiwang magisa: ako y. Sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos spiritual conversations that show john 14 8 17 tagalog is! Receive him, Lord, Shew us the Father the only true God hindi mangyari iyo... How can we know that Jesus is all about the Father, and sufficeth., 2021 1.4K Shares sermon namin ang daan the question concerning knowledge, he answers, I will it! Shall ask any thing in my name, I am in the Father in me,. Lazarus was one of those reclining with him at table then, show us Father! The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons so they gave a dinner him! 17: ang Tagapayo na ito ay nasa sanglibutan, sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan, kundi mo. ( KJV ) is saved by his vicarious death on the Sabbath, and it sufficeth us. ay! ; ngunit sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan ni Moises ; ngunit pamamagitan. Pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang kagandahang-loob at katotohanan the of. Nlt: `` he is the Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the....

Fusd 2020 To 2021 Calendar, Home Strip Paint And Varnish Remover Screwfix, Ostinato Pattern Grade 1, Overlord Peroroncino And Shalltear Fanfiction, Prattley Gates For Sale, Polish Literature Nobel Prize Winners, Airbrush Makeup Canada, Another Eden Poison Grasta,